HPCN

HPCN50M - HPCN50M

HPCN50M - HPCN50M

Quy cách dây UL2919 #28 ID0.62 25PB OD8.2 ( EAAB2825P-207)
Giới thiệu chi tiết
Mã dây 3003
Độ dài  1.44FT - 33.1FT
Mã đầu cắm  A1GL11-0083
Quy cách dây UL2919 #28 ID0.62 25PB OD8.2 ( EAAB2825P-207)
Màu sắc be、đen
Tiêu chuẩn an toàn UL
Chú thích độ dài đề xuất : 6FT、9.84FT