HPDB

HPBD50M - HPBD50M

HPBD50M - HPBD50M

Quy cách dây UL2919 #28 ID0.62 25PB OD8.2 (EAAB2825P-207)
Giới thiệu chi tiết
Mã dây dẫn 3005
Độ dài 1.44FT - 32.9FT
Mã đầu cắm A1GE19-0083
Quy cách dây UL2919 #28 ID0.62 25PB OD8.2 (EAAB2825P-207)
Màu sắc be、đen
Tiêu chuẩn an toàn UL
Chú thích độ dài đề xuất : 3.28FT、6.56FT